محصول کمک اولیه مهر پلاستیک به أمراه محتویاتی که مشاهده می نمایید عرضه میشود.